0477 / 71 10 75 info@webkampioen.be

Algemene voorwaarden

1 - ALGEMEEN

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.webkampioen.be (hierna ‘de Website’), alsook op alle transacties gesloten met Bart Warrot (hierna ‘Webkampioen’), met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 6, ingeschreven in de KBO onder nummer 0544.790.107 en met als BTW nummer BE 0544.790.107.
 • Het gebruik van deze website alsook het plaatsen van een bestelling op de Website geldt als aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden.
 • Webkampioen houdt zich het recht voor de inhoud van de Website aan te passen, te wijzigen of aan te vullen naar eigen goeddunken en dit zonder enige aankondiging of kennisgeving.
 • Ingeval van tegenstrijdigheid van de algemene voorwaarden van Webkampioen en deze Klant primeren de algemene voorwaarden van Webkampioen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Iedere significante wijziging van de algemene voorwaarden zal door Webkampioen aan de Klant worden meegedeeld.
 • De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de Website.
 • Webkampioen heeft het recht om op ieder ogenblijk de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden en de inhoud van de Website (links inbegrepen) te wijzigen, zonder enige aankondiging of wijziging.

2 - OFFERTE

 • Alle offertes van Webkampioen zijn vrijblijvend tot het moment van aanvaarding van de Klant.
 • Offertes uitgereikt door Webkampioen blijven veertien kalenderdagen na ontvangst door de Klant geldig.
 • Iedere bestelling die aan Webkampioen wordt overgemaakt, zal slechts als aanvaard worden beschouwd na schriftelijke bevestiging door Webkampioen.
 • Na het uitdrukkelijk aanvaarden van de offerte door de Klant, zijn geen wijzigingen meer mogelijk behoudens uitdrukkelijke overeenstemming van Webkampioen.
 • Offertes worden steeds zo nauwkeurig mogelijk opgemaakt. Bijkomende aanpassingen door de Klant of lichte prijswijzigingen zijn echter niet uit te sluiten en vormen geen recht tot staking van de diensten.
 • Zolang Webkampioen zijn diensten nog niet heeft gestart, is annulatie van de opdracht mogelijk. Van zodra de diensten zijn gestart, dient de Klant steeds het bedrag van de reeds uitgevoerde werken te betalen.

3 - BETALING

 • Alle opgegeven prijzen worden weergegeven in euro en zijn exclusief BTW.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van Webkampioen te betalen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
 • Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag worden vermeerderd met 1% rente vanaf de eerste dag van de maand waarin de factuurdatum valt tot aan de laatste dag van die maand. Daarenboven zal een boete van 5% op de hoofdsom verschuldigd zijn, met een minimum van 100 Euro, ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, ongeacht of de niet-betaling aan de Klant kan worden toegerekend, en onverminderd het recht van Webkampioen om (i) nakoming van de hoofdverbintenis te vorderen, (ii) volledige schadevergoeding te vorderen.
 • Klachten over facturatie dienen steeds binnen een redelijke termijn door Webkampioen worden ontvangen.
 • De Klant is steeds verantwoordelijk voor het opgeven en updaten van de juiste facturatiegegevens.

4 - OPLEVERING

 • De datum van oplevering geldt louter ter indicatie en bindt Webkampioen niet. Eventuele opgelopen vertraging bij de uitvoering van de diensten geven geenszins aanleiding tot schadevergoeding, noch tot annulatie van de geplaatste bestelling.
 • De Klant gaat ermee akkoord dat de uitgevoerde werken kunnen worden opgenomen in het portfolio van Webkampioen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5 - OVERMACHT

 • In geval van overmacht is Webkampioen niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan Webkampioen zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 • Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Webkampioen die de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, energiestoringen, storingen in een netwerk, verbinding, gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

6 - AANSPRAKELIJKHEID

 • Webkampioen verbindt zich ertoe alle diensten naar beste vermogen uit te voeren. Alle overeenkomsten met de Klant zijn echter middelenverbintenissen.
 • Webkampioen kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de geleverde diensten niet het beoogde resultaat door de Klant bereiken.
 • Webkampioen kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer het niet-tijdig uitvoeren van de overeengekomen diensten het gevolg zijn van onvoldoende of verkeerde verkregen info van de Klant.
 • Webkampioen is niet aansprakelijk voor enige schade die hij zou veroorzaken door zijn fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Webkampioen is steeds beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en is beperkt tot de totaalprijs van de verleden diensten.
 • Webkampioen is in geen geval aansprakelijk voor schade te wijten aan het gebruik van de Website.

7 - INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Het merk Webkampioen is beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
 • Het is verboden gebruik te maken en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten van Webkampioen. Zo mogen onder andere tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc. niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webkampioen.
 • Indien de Klant afbeeldingen, logo’s, etc. ter beschikking stelt van Webkampioen, dient de Klant over de nodige eigendomsrechten te beschikken. Indien hieromtrent een geschil met een derde ontstaat, kan Webkampioen hier geenszins aansprakelijk voor worden gesteld.

8 - VERTROUWELIJKHEID

 • Webkampioen verbindt zich ertoe alle commerciële en technische informatie die hij van de Klant verneemt, vertrouwelijk te behandelen en enkel te gebruiken voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • In het geval dat Webkampioen toegang krijgt tot persoonsgegevens die zijn aangeleverd door de Klant, heeft Webkampioen enkel de hoedanigheid van verwerker. De Klant heeft hieromtrent steeds de hoedanigheid van verantwoordelijke in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Klant verklaart de verplichtingen en vereisten die uit deze wet voortvloeien, te allen tijde na te leven.

9 - SALVATORISCHE CLAUSULE

 • De ongeldigheid, nietigheid en/of onuitvoerbaarheid van afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.
  Webkampioen verplicht zich ertoe een ongeldige, nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare regeling, die de oorspronkelijke gewenste regeling uit economisch oogpunt het dichtst benadert.

10 - BEVOEGDE RECHTBANK

 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Webkampioen en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De uitsluitend bevoegde rechtbank bij alle uit de rechtsverhoudingen voortvloeiende geschillen is deze van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Webkampioen is gelegen.

 

Pin It on Pinterest